IZVĒLNE

I. Galvenie nosacījumi

Personas datu apstrādes pārzinis (tālāk- pārzinis) – uzņēmums „Alx-KO SIA“, reģistrēts uzņēmums saskaņā ar Latvijas Republikas Likumdošanu. Uzņēmums reģistrēts Valdeķu iela 53-104, Rīga, LV1058 Latvijas Republika, reģistrācijas numurs 40103233548, kur dati tiek uzglabāti saskaņā ar Lietuvas Republikas juridiskās personas reģistru.

Datu apstrādes subjekts – persona, kuras datus apstrādā pārzinis.

E-veikals – uzņēmuma interneta veikals, www.balticsport.lv

Pakalpojumi – visi pakalpojumu, kurus sniedz uzņēmums.

Personas dati – jebkura veida informācija, kas ir saistīta ar personu – datu apstrādes subjektu, kura identitāte tiešā vai netiešā veidā ir nosakāma, izmantojot personas datus kā identifikācijas numuru, vienu vai vairākas iezīmes, kas raksturo personas fizisko, psiholoģisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo slāni.

Personas datu apstrāde – jebkura darbība, kas tiek veikta saistībā ar personas datiem: ievākšana, rakstīšana, saglabāšana, uzglabāšana, klasificēšana, sagrupēšana, apvienošana, mainīšana (pievienošana vai izmaiņu veikšana), prezentēšana, publicēšana, lietošana, dzēšana un jebkāda cita veida aktivitāte vai aktivitāšu kopums.

Sīkdatnes - tās ir informācijas vienības, ko e-veikala vietne nosūta subjekta pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma tos ieraksta sīkdatņu failā, kas tiek saglabāts subjekta datora cietajā diskā. Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem pārvietoties tīmekļa vietnē un ļauj tīmekļa vietnes uzturētājam pielāgot tā izveidoto saturu vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabot lietotāju veikto darbību rezultātu.

Tiešais mārketings – aktivitāte, kuras mērķis ir piedāvāt produktus vai pakalpojumus cilvēkiem ar e-pasta, telefona vai cita saziņas veida palīdzību. Kā arī, veikt aptaujas, gūstot klientu viedokli par produktu vai pakalpojumu.

Privātuma politika – tas ir šis dokuments, kas regulē personas datu apstrādes un uzglabāšanas principus un noteikumus, kad tiek lietots šī uzņēmuma e-veikals.

Konts - klienta informācija, lai pieslēgtos sistēmai, kas sastāv no e-pasta un paroles.

Parole – unikālu ciparu, burtu un simbolu kombinācija, kas var tikt lietota, lai pieslēgtos e-veikala sistēmai.

 

II. Vispārīgie noteikumi

Kad persona iepērkas vai reģistrējas e-veikalā, klients sniedz savu piekrišanu uzņēmumam veikt visas nepieciešamās aktivitātes saistībā ar datu apstrādi saistībā ar privātuma politikas principiem un mērķiem.

Personas datu apstrāde tiek regulēta vadoties pēc Latvijas Republikas personas datu aizsardzības likuma un citiem likumiem, kas ir saistīti ar personas datu aizsardzību, arī šis Privātuma politikas dokuments.

Personas datu apstrāde uzņēmumā tiek veikta vadoties pēc šādiem principiem:

Personas dati tiek ievākti konkrētiem un likumīgiem mērķiem;

3.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi;

3.3. Personas dati tiek ievākti tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams precīzai ievākšanai un apstrādei;

3.4. Personas dati vienmēr tiek atjaunoti;

3.5. Personas dati tiek saglabāti šajā formātā tā, lai subjekta identitāte nav nosakāma ilgāk par nepieciešamo laika periodu, pēc to ievākšanas un veiktās apstrādes;

3.6. Visa iegūtā informācija par personu ir konfidenciāla;

3.7. Klienta personas dati un ar to saistītā informācija netiks izmantota nelegālu darbību veikšanai.

Tiek pieņemts, ka klients ir izlasījis un piekrīt Privātuma politikas nosacījumiem, kad iepērkas e-veikalā. Ja klients nepiekrīt kādai vai visām Privātuma politikas daļām, tad klientam pasūtījums ir jāiesniedz atsevišķi, neiepērkoties e-veikalā.

Privātuma politikas apraksts ir pieejams e-veikala atsevišķā sadaļa un ir izdrukājams jebkurā laikā. Privātuma politika var tikt atjaunota, mainīta vai papildināta pēc uzņēmuma ieskatiem. Atjaunota Privātuma politikas forma tiek izziņota e-veikalā.

Klients var veikt pasūtījumu, izmantojot savu kontu, kad tas ir reģistrēts e-veikalā.

Kad notiek klienta konta reģistrēšana e-veikalā, klientam ir nepieciešams iesniegt e-pasta adresi, drošu paroli un pareizus personas datus. Klients ir atbildīgs par autentisku un pareizu datu iesniegšanu.

Klients ir atbildīgs par sniegto datu pareizību, iepērkoties e-veikalā un lietojot citus pakalpojumus.

Klientam ir tiesības mainīt un papildināt personas datus savā reģistrētajā kontā vai dzēst kontu pavisam.

Klientam nav ieteicams atklāt konta paroli trešajai personai un saglabāt to. Par sekām atbildību pilnā apmērā uzņemas klients.

 

III. Personas datu ievākšana, apstrāde, atjaunošana un uzglabāšana

Uzņēmums ciena katra klienta tiesības uz privātumu. Klienta dati tiek ievākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

1.2. E-komercijas mērķiem. Apstrādājamie dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, telefona numurs.

1.3. Tiešā mārketinga nolūkiem: Apstrādājamie dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, telefona numurs, dzimšanas gads/ datums, dzimums.

1.4. Elektronisko pieprasījumu administrēšanas nolūkiem: Apstrādājamie dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, telefona numurs.

Kad notiek reģistrēšanās e-veikalā un katra pirkuma veikšana, klients var sniegt savu piekrišanu savu personas datu (Vārds, Uzvārds, adrese, e-pasts, telefona numurs, dzimšanas gads/ datums, dzimums) apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Ja klients ir devis savu piekrišanu savu datu apstrādei un tiešā mārketinga satura saņemšanai (e-pasti, SMS ziņas), bet nevēlas to saņemt nākotnē, tad klients informē uzņēmumu saskaņā ar radīto procedūru, kas ir aprakstīta zemāk. Pēc informācijas saņemšanas, uzņēmums neapstrādās klienta datus un neizmantos tos, lai sūtītu e-pastus, izņemot informāciju, kas saistīta ar klienta konkrētu pasūtījumu.

Uzņēmums apstiprina, ka klienta personas dati tiks apstrādāti tikai, lai nodrošinātu pienācīgu servisu e-veikalā balticsport.lv (iekļaujot tiesības piedalīties projektos un saņemt atlaides). Uzņēmums arī apstiprina, ka klienta sniegtie personas dati tiks apstrādāti uzņēmuma darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos, ja klients ir sniedzis savu piekrišanu un nav to atcēlis. Personas datu uzglabāšanas ilgums tiešā mārketinga nolūkos ir trīs gadi no brīža, kad dati ir ievākti.

Klientam ir tiesības atcelt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei un tiešā mārketinga nolūkos. To var izdarīt sūtot e-pastu uzņēmumam info@balticsport.lv konkrēti aprakstot vēlēšanos atcelt savu personas datu apstrādes atļauju tiešā mārketinga nolūkiem un, ka klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņas ( e-pastus, SMS ziņas).

Klientam arī ir iespēja atteikties no savu personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos, spiežot uz interneta saites, kas ir atrodama katrā e-pastā.

Klientam, kā personas datu apstrādes subjektam, ir šīs tiesības, kas ir saistītas ar klienta datu apstrādes procedūrām:

6.1. Saņemt informāciju no uzņēmuma par to, kā tiek izmantoti un apstrādāti klienta personas dati. Iespēja iepazīties ar datiem, kas ir ievākti par subjektu un kāda veidā tie tiek apstrādāti.

6.2. Saņemt informāciju no uzņēmuma, no kādiem avotiem ir ievākta konkrētie personas dati un kādiem nolūkiem tie tiek izmantoti. Kā arī, kādiem datu apstrādātājiem konkrētie dati tika nodoti aizvadītajā gadā (tiesības zināt).

6.3. Tiesības pieprasīt klienta datu dzēšanu, labošanu vai pārtraukt to jebkāda veida apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja ir konstatēts, ka personas dati ir apstrādāti pretrunā ar Lietuvas Republikas Personas datu aizsardzības regulu vai citiem saistītiem likuma pantiem (tiesības labot un dzēst, tiesības aizmirst).

6.4. Tiesības pieprasīt klienta personas datu apstrādes ierobežošanu, saskaņā ar likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot).

6.5. Saņemt sistematizētu personas datu apkopojumu no uzņēmuma, kas ir ticis ievākts no klienta, vienkāršā faila formātā, kas ir apskatāms uz jebkura datora. Kā arī, klients var pieprasīt savu datu nodošanu citam datu apstrādātājam, ja tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārsūtīšanu).

Ja tiek veikta 6. punktā, sadaļā III., aprakstītā darbība, tad klientam ir jāuzrāda sava pase, ID karte vai braukšanas apliecība. Klientam ir jāraksta uz info@balticsport.lv , lai veiktu šī pieprasījuma izpildi. Uzņēmumam ir tiesības labot vai dzēst personas datus vai pārtraukt personas datu apstrādi, kad tas ir identificējis klienta identitāti.

Individuālas sūdzības par nepareizu vai nelegālu personas datu apstrādi izmeklē Datu valsts inspekcija, kuras galvenais birojs atrodas adresē Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 E-pasts: info@dvi.gov.lv.

Klienta personas dati netiek izsniegti trešajai personai, izņemot šādos gadījumos:

9.1. Ja klients ir sniedzis savu piekrišanu, kā aprakstīts šajā privātuma politikā.

9.2. Personas dati tiek izsniegti uzņēmuma partneriem e-komercijas nolūkos, kas sniedz uzņēmumam pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzņēmuma tiešo darbību.

9.3. Partneriem, kuri ir tajā pašā uzņēmumu grupā un uzturas kādā Eiropas Savienības valstī, kas sniedz IT risinājumus, finanšu/ grāmatvedības pakalpojumus.

9.4. Situācijās, kas tiek regulētas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu un ar personas datu aizsardzības saistītajām institūcijām.

 

IV. Klienta tiesības

Klients ir informēts par tā tiesībām nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Klients ir zinošs, ka tas tam ir tiesības paust savu vēlmi atcelt savu datu apstrādi uzreiz vai vēlāk.

Klients piekrīt, ka tā personas dati tiks nodoti partnera kompānijai, kas apstrādā klienta pasūtījumus e-veikalā, kā arī, kad uzņēmums sniedz pakalpojumus klientam un kompānijas partneriem, kā aprakstīts 7. punktā, sadaļā III.

Ja klients nepiekrīt privātuma politikas nosacījumiem, tam nebūs iespējas izmantot e-veikala pakalpojumus. Klients var izteikt savu nepiekrišanu šādai politikai kā aprakstīts 3. punktā, sadaļā III.

Uzņēmums ir izstrādājis savus organizēšanas un tehniskos rīkus, kas novērš nejaušu vai nelegālu personas datu iznīcināšanu, labošanu, atklāšanu vai jebkāda cita veida nelegālu apstrādi. Privātuma politikas drošības līmenis, kas tiek piekopts uzņēmumā, ir atbilstošs Latvijas Republikas likumdošanai.

Personas dati ir uzglabāti tā, ka tie tiek pasargāti no pazušanas, nelegālas pielietošanas vai labošanas. Visas klienta paroles ir šifrētas. Pieeja serveriem, kas ir saistīti ar personas datiem, ir iespējama tikai personām, kas ir papildus saņēmušas drošības sertifikātu un ir Datu Pārziņi. Visas balticsport.lv interneta vietnes, kam ir nepieciešama personas datu ievade tiek izpildītas izmantojot https:// protokolu.

Klients piekrīt, ka tā personas dati tiks saglabāti uzņēmuma serverī ilgāk kā iepriekš minēts šajā privātuma politikā, šādos gadījumos:

kompetento institūciju pārraudzībā tiek veikta izmeklēšana, gadījumos, ja ir aizdomas, ka klienta personas dati ir tikuši izmantoti nelegālu darbību veikšanai vai ir pamatotas aizdomas klienta identitātes zagšanā.

kad rodas citi likumiski iemesli un nolūki.

Kad uzņēmums saņem klienta/ personas datu subjekta pieprasījumu par personas datu apstrādi, uzņēmums sniedz atbildi klientam. Uzņēmumam ir jāsniedz klientu apmierinoša atbilde vai jāsniedz motivēta reakcija ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, kopš pieprasījuma saņemšanas. Ja klients ir izteicis nepieciešamību, tad informācija no uzņēmuma puses ir jāiesniedz rakstiski.

Balticsport.lv izmanto sīkdatnes:

 

V. Galējie noteikumi

Uzņēmumam ir tiesības mainīt un papildināt privātuma politiku daļēji vai pilnībā. Privātuma politikas pielikumi vai izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas dienā (diena, kad tie tiek publicēti e-veikalā).